Video

Visitors

Prospectus

Social Media

FacebookYoutube
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Jayakrishna.S. Warrier

 

 

 

 

 sIan¡Â F©n\obdnwKv hnZym `ymkw ]qÀµnbm¡nsb¦nepw ]mc¼cyamb hmkvXpimkv{X tPymXnj cwKµv {]hÀµn¡p¶ {]ikvX\mb hyànbmWv. {]ikvX\pw Nn´I\pw hmKvan bpamb Ct±lw kÀ¸cm[\bpw {]IrXnbpw F¶ hnjbµn [mcmfw {]`mjWw \Sµnbn«p¯v. t£{X§fnepw aÁp Øe§fnepw B²yßnI, hmkvXp tPymXnj {]`mjW§Ä \Sµnhcp¶p.

Read more...

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

History

]ucmWnIamb hmkvXpimkv{X- sµbpw tPymXnjsµbpw C¶- sµ Imeµn\åkcn¨v {]tbmP\ s¸SpµpI F¶ kZpt±i tµmsSbmWv Cu Øm]\w {]hÀµn¡p¶Xv

Read more...

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VAASTU

tIcfµn\Iµpw ]pdµpw At\Iw t£{X§fn Aã awKe {]iv\hpw Xmw_qe {]iv\hpw \Sµnbn«p¯v. Xncph\´p]pcw BÁn§Â KW]Xn t£{Xw, XncphÃw almtZh t£{Xw, sImÃw Icp\mK¸ffn tZhn t£{Xw, Ip¶tµcn {io [À½ imkvXm t£{Xw, tabv¡mSv ZpÀ¤ tZhn t£{Xw, ]e¡mSv h¯mgnt£{Xw XpS§n At\Iw t£{X§fnepw IpSp_§fnepw \S¶ AãawKe{]iv\µn {][m\ ssZhÚ\mbncp¶p.

Read more...

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Profile

Imehpw Ncn{Xhpw Gev]n¨ FÃmµcw shÃphnfnIsfbpw AXnPohn¨v, C¶pw Gsd {]kvàntbmsS \ne\n¡p¶ hmkvXpimkv{Xw, tPymXnjw F¶o imkv{X imJIsf kma\y P\§sf ]cnNbs¸SpµpIbpw Cu imkv{Xµnsâ {]kvànbpw {][m\yhpw t_m[ys¸SpµpIbpw \nXy PohnXµn Chsb {]tbmP\s¸SpµpIbpw sN¿pI F¶XmWv Cu Øm]\µnsâ Dt±iw.

Read more...

   
JAYAKRISHNAN. S.WARRIER

News & Events

Consultation

Every Monday
Ernakulam- For booking - 9605966656

Every Thursday
North Paravur- For booking-9744966616

വാസ്തു കുറിപ്പുകള്‍
സമചതുരമായ ഭൂമി ഉത്തമമാണ്.

Vaastu Courses
Vaastu class new batch 4th February 2018 ,Sunday, Venue-Kaloor Vaisakham Hall, Ernakulam. Contact 9744966626 , 9605966656

Photo Gallery

Send Enquiry

Send SMS Message

Name

Mobile

Subject

Message